Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu – 1/2 etatu

SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność rynków, ekonomia rolna, ekonomia międzynarodowa, metody ilościowe, ceny rolno-żywnościowe

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazał/a zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • posiadanie doświadczenia w publikowaniu prac naukowych oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę,
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • CV,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata/kandydatkę wymagań zawartych w treści ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ – Konkursy)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Złóż dokumenty:
  - osobiście: Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007
  - elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl.