Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny – ekonomia i finanse w Katedrze Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów

Liczba etatów: 2

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazał/ła zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • ukończenie studiów w zakresie statystyki i ekonometrii,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu statystki, ekonometrii, matematyki, informatyki,
 • doświadczenie w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych,
 • doświadczenie w składaniu projektów badawczych w konkursach do instytucji finansujących badania,
 • doświadczenie w zakresie realizacji grantu krajowego lub międzynarodowego,
 • odbycie naukowego stażu za granicą

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • CV,
 • odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata/kandydatkę wymagań zawartych w treści ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ - Konkursy)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:
  Instytut Ekonomii i Finansów, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
  budynek 7, pok. 103, nr tel.: 022 59 34 007
  lub elektronicznie: ieif@sggw.edu.pl.