Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Wydział Architektury poszukuje kandydata na stanowisko asystenta/ adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska, w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przede wszystkim na rzecz Katedry, ale także Wydziału.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023r., poz. 742 z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • Ukończone studia wyższe na poziomie na kierunku architektura i urbanistyka – posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;
 • Obroniony doktorat w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub praca doktorska na ukończeniu;
 • Posiadanie doświadczeń w pracy naukowej, w tym udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu architektury i urbanistyki – min. 2 publikacje z wykazu MNiSW, po 70 pkt;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspierającymi projektowanie architektoniczne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie architektury użyteczności publicznej;
 • Czynny udział w konferencjach naukowych i warsztatach;
 • Udział w grantach naukowych;
 • Doświadczenie w aplikowaniu i/lub realizacji projektów badawczych lub w zakresie innowacji zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe itp.;
 • Posiadanie uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub praktyka zawodowa i udokumentowany dorobek projektowy z zakresu stanowiącego przedmiot pracy naukowo-dydaktycznej odpowiadający wymaganiom do uzyskania uprawnień projektowych w specjalności architektonicznej;
 • Aktywna działalność organizacyjna na uczelni;
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 – możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • Kreatywność i wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury i kształtowania środowiska;
 • Prowadzenie zleconych zajęć dydaktycznych na kierunku architektura;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych;
 • Publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych;
 • Wsparcie przy organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych prowadzonych przez Katedrę;
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Wykonywanie zleconych przez przełożonych prac na rzecz Katedry i Wydziału, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w kreatywnym i wspierającym rozwój zespole.
 • Perspektywy rozwoju:
 • 1.    W zakresie rozwoju naukowego: możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych i projektach prowadzonych na Uczelni, które umożliwią rozwój własnych umiejętności i zdobycie doświadczenia naukowego i zawodowego, również we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz firmami zewnętrznymi;
 • 2. W zakresie kształcenia: możliwość uczestniczenia w programach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje prowadzonych na Uczelni oraz realizowanych przez instytucje współpracujące;
 • 3. W zakresie współpracy międzynarodowej: możliwość uczestniczenia w realizowanych na uczelni programach wymiany i współpracy międzynarodowej oraz w międzynarodowych projektach badawczych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.