Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego na kierunku automatyka i robotyka
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Dobra znajomość algorytmów nawigacji autonomicznej robotów usługowych i społecznych
 • Znajomość metod i algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i ich zastosowania w zadaniach autonomicznej nawigacji robotów
 • Znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem robotów usługowych i społecznych
 • Umiejętność implementacji programowej zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, w szczególności uczenia ze wzmocnieniem w systemach sterowania robotów usługowych i społecznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do prorektora ds. ogólnych
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • Wykaz dorobku
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy