Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Finansów w Instytucie Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie

SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza.

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 05/04/2024 – 05/05/2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/05/2024 – 19/05/2024

Nasze wymagania

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • wykazania zainteresowań naukowych i dydaktycznych oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych,
 • spełniania dodatkowych wymagań, w tym konkretnych celów i zadań badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych, określonych w szczegółowych warunkach konkursu, jako dodatkowe wymagania (poniżej).
 • Dodatkowe wymagania:
 • opublikowanie minimum 3 publikacji naukowych,
 • dorobek publikacyjny z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej
 • aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka polskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej
 • *dodatkowym atutem będzie posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia/finanse/ekonomia i finanse

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • CV,
 • odpis dyplomu magisterskiego i / lub doktorskiego
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia.
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ - Konkursy)
 • Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
 • opinię z ostatniego miejsca pracy,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki