Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w wymiarze ½ czasu pracy
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka, elektrotechnika lub pokrewnym ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dorobek naukowy w obszarze informatyki technicznej
 • umiejętność prowadzenia pracy badawczej
 • umiejętność programowania w języku Python na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność programowania w języku C/C++ na poziomie zaawansowanym
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kopie dyplomów wymaganych na danym stanowisku
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej, ul. Nadbystrzycka 38 pok. 8, 20-618 Lublin lub przesłać w formie elektronicznej na adres wi.sekretariat@pollub.pl w terminie do dnia 31.05.2024 r.