Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 39.2024.ZJN.IFG.WF.AW z dnia 08.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Języka Niemieckiego, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny

Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
· dyscyplinie/dyscyplinach: językoznawstwo
· w dziedzinie: nauki humanistyczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 08.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu magistra/stopnia doktora w zakresie nauk humanistycznych.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa.
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej albo w szkolnictwie.
 • Znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w obszarze dydaktyki akademickiej i w dyskursie naukowym.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie frazeologii porównawczej niemiecko-polskiej i polsko-niemieckiej, pragmalingwistyki, w tym (nie)grzeczności oraz pejoracji w języku niemieckim i polskim, agresji w języku, lingwistyki korpusowej.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć z zakresu frazeologii, lingwistyki korpusowej oraz praktycznej znajomości języka niemieckiego.
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach komitetów naukowych i pracach organizacyjnych przy organizacji konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, w pracach redakcyjnych czasopism naukowych oraz tomów zbiorowych, w działalności popularyzującej naukę.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu magistra lub dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań).
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Załączniki