Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Powszechnej Historii Prawa i Państwa Instytutu Historii Państwa i Prawana Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 43.2024.ZPHPP.WPAE.AW z dnia 09.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Powszechnej Historii Prawa i Państwa, Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
– w dyscyplinie: nauki prawne
– w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 15.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Znajomość języka francuskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych w tym języku (kwerenda źródłowa).
 • Co najmniej tytuł zawodowy magistra prawa.
 • Prowadzenie badań z zakresu komparatystyki prawniczej oraz historii prawa francuskiego.
 • Doświadczenie dydaktyczne z zakresu powszechnej historii państwa i prawa.

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie poświadczone wykształcenie historyczne oraz doświadczenie dydaktyczne w obszarze prawa rzymskiego i łacińskiej terminologii dla prawników.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: przygotowywanie tekstów naukowych z zakresu nauk historyczno-prawnych, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie (w języku polskim i angielskim) ćwiczeń na studiach realizowanych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, a przypisanych do Instytutu Historii Państwa i Prawa, opracowywanie materiałów dydaktycznych.
 • W obszarze organizacyjnym: zaangażowanie w bieżące prace organizacyjne wymagane potrzebami Instytutu Historii Państwa i Prawa.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra lub stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki