Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny

Konkurs nr 38.2024.INIM.WF.AH z dnia 11.04.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją, Wydział Filologiczny

Nazwa stanowiska: asystent
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
• w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach
• w dziedzinie: informatologia, zarządzanie informacją
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Termin składania dokumentów: 31.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2024 r.
Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30.09.2025 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz gotowość do podejmowania nowych obowiązków i zdobywania nowych kompetencji związanych z dydaktyką.
 • Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej oraz znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.
 • Dyspozycyjność w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych) i organizacyjnych w INIM.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym 1. Prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie wyników badań/ Udział w konkursach naukowych, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe.
 • W obszarze dydaktycznym 1. Prowadzenie zajęć z wybranego zakresu, np. zagadnień wydawniczych, narzędzi wizualizacji danych i Business Intelligence (MS Power BI, Tableau), komunikacji marketingowej, marketingu sieciowego, w tym opracowania filmów i spotów reklamowych, wizerunkowych i in.
 • W obszarze organizacyjnym 1. Udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, udział w zleconych pracach organizacyjnych, udział w komisjach rekrutacyjnych i in.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie dyplomu magistra
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „asystent.38.INIM.WF.AH”.