Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs nr 46.2024.ZP.WNB.AH z dnia 12.04.2024 r.
Nazwa stanowiska: Asystent
Jednostka organizacyjna: Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
w dyscyplinie: nauki biologiczne
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 1 rok
Termin składania dokumentów: 20.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
 • Udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR.
 • Staż dydaktyczny (ćwiczenia, zajęcia terenowe) na poziomie akademickim; doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu paleontologii, archeologii, archeozoologii, tafonomii.
 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Mile widziane

 • Doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, m.in.: ERC, NCN, NCBR, MEiN, MRiRW. W przypadku posiadanego doświadczenia w kierowaniu projektem należy przedstawić zaświadczenie w formie decyzji o przyznaniu i/lub rozliczeniu projektu badawczego.
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów badawczych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności badawczej w obszarze paleontologii, archeologii, tafonomii.
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie paleontologii, archeologii, tafonomii.
 • Upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science.
 • Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych).
 • Udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe.
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni.
 • Inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora (z kopią dyplomu magistra).
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki