Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Architektury Współczesnej, Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku architektura, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • doświadczenie projektowe
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń będą dodatkowym atutem

Mile widziane

 • portfolio

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ze studiów
 • udokumentowana informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • dodatkowe opinie, listy referencyjne, informacje o zdobytych nagrodach, itp.
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • wykaz publikacji dydaktycznych i naukowych, uczestnictwo w projektach badawczych, uzyskane patenty, współpraca międzynarodowa
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy:
  złożyć w Sekretariacie Wydziału Budownictwa i Architektury,
  ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, pok. 104,
  LUB
  w przesłać formie elektronicznej na adres milowy: wb.sekretariat@pollub.pl,
  w terminie do 26 lipca 2024 r.