Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

• Podnosić swoje kwalifikacje;
• Kształcić i wychowywać studentów oraz innych uczestników studiów prowadzonych przez Uczelnię i Kolegium;
• Uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni i Kolegium;
• Nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, pod względem merytorycznym i metodycznym;
• Uczestniczyć w zebraniach Kolegium;
• Uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych wszystkich form studiów funkcjonujących na Uczelni;
• Przestrzegać tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczyciela akademickiego;
• Posiadać znajomość Statutu, Regulaminu Pracy i Regulaminu Studiów UMFC w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w ramach struktur Uczelni.

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • Spełniają wymogi określone w art. 113 oraz 114 i 115 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668); • Posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich dających uprawnienia do nauczania języka angielskiego; • Wykazują się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim w zakresie nauczania języka angielskiego.

Mile widziane

  • • Doświadczenie w pracy na uczelni artystycznej lub muzycznej. • Wykształcenie muzyczne.

Zakres obowiązków

  • • Podnosić swoje kwalifikacje; • Kształcić i wychowywać studentów oraz innych uczestników studiów prowadzonych przez Uczelnię i Kolegium; • Uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni i Kolegium; • Nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, pod względem merytorycznym i metodycznym; • Uczestniczyć w zebraniach Kolegium; • Uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych wszystkich form studiów funkcjonujących na Uczelni; • Przestrzegać tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczyciela akademickiego; • Posiadać znajomość Statutu, Regulaminu Pracy i Regulaminu Studiów UMFC w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w ramach struktur Uczelni.

Oferujemy

  • • Możliwość korzystania z pomocy Funduszu Socjalnego; • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • Zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora UMFC; • Poświadczona kopia uzyskania stopnia magistra; • Dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym; • Kwestionariusz osobowy (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej); • Curriculum vitae ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy dydaktycznej; • Oświadczenie o wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w składanych dokumentach w związku z udziałem w konkursie (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej); • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk zgodny ze wzorem UMFC do pobrania ze strony internetowej).

Załączniki