Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • Absolwent Szkoły Doktorskiej lub uczestnik Szkoły Doktorskiej na ostatnim roku kształcenia, realizowanej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Udokumentowany wysoki stopień postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
 • Udokumentowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami łącznie minimum 120h w przedmiotach dotyczących zagadnień inżynierii mechanicznej
 • Tytuł zawodowy magistra zarządzania i inżynierii produkcji lub technologii energii odnawialnej lub inżynierii systemów biotechnicznych lub mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnych
 • Znajomość zagadnień związanych z diagnostyką techniczną, eksploatacją techniczną, mechaniką i budową maszyn, inżynierią mechaniczną, projektowaniem komputerowym
 • Dorobek patentowy lub dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych, szczególnie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • Posiadane doświadczenie w realizowaniu prac naukowo-badawczych lub poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych, terenowych lub pracach przemysłowych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • Udokumentowana znajomość programów CAD (AutoCAD, Solid Edge lub innych podobnych)
 • Udokumentowane znajomości zagadnień: robotów przemysłowych, układów hydrauliki przemysłowej, układów pneumatyki przemysłowej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • Życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu
 • Wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • Oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać e-mail: iim@sggw.edu.pl

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, budynek 21 p.102