Asystent stanowisko dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN
COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych w Collegium Medicum
w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).
Na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba
posiadająca co najmniej tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz kompetencje
naukowe lub artystyczne lub dydaktyczne mające znaczenie dla dyscypliny naukowej lub artystycznej
reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym
pracownik będzie prowadził zajęcia.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra,
 • kursy i/lub szkolenia i/lub studia podyplomowe z zakresu kosmetologii w szczególności makijażu/wizażu
 • doświadczenie zawodowe w zakresie makijażu/wizażu min. 5- letnie
 • doświadczenie w dydaktyce szkoły wyższej publicznej min. 5 –letnie
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikacja artykułów
 • publikacja artykułów

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

Załączniki