Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • (1) Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.
 • (2) Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (3) Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (4) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

Zakres obowiązków

 • (1) Praca badawcza w zakresie psychologii rozwoju człowieka, psychologii poznawczej, metodologii i statystyki w badaniach psychologicznych (publikacje naukowe, organizacja i udział w konferencjach naukowych).
 • (2)zajęcia dydaktyczne ze studentami
 • (3) praca organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW;
 • 2) CV i list motywacyjny;
 • 3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 4) zdjęcie;
 • 5) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;
 • 6) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;
 • 7) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 8) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 • 9) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 10) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego.

Załączniki