Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • (1) Ukończone 5-letnie jednolite studia magisterskie z psychologii.
 • (2) Zarys koncepcji rozprawy doktorskiej.
 • (3) Dorobek naukowy dotyczący problemów psychopatologicznych i diagnostycznych osób dorosłych (publikacje, organizacja oraz udział w konferencjach naukowych i w badaniach).
 • (4) Udokumentowane przygotowanie pedagogiczne
 • (5) Aktywność organizacyjna i na rzecz środowiska
 • (6) Udokumentowane doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa.

Zakres obowiązków

 • 1) praca badawcza w zakresie problemów psychopatologicznych i diagnostycznych osób dorosłych (publikacje, organizacja oraz udział w konferencjach naukowych i w badaniach).
 • 2) prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 3) praca organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW;
 • 2) CV i list motywacyjny;
 • 3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 4) zdjęcie;
 • 5) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego;
 • 6) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy;
 • 7) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 8) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 • 9) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 10) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego.

Załączniki