Asystent stanowisko badawcze

Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji Projektu Flagowego „Central European Mathematical Research Lab” na Wydziale Matematyki i Informatyki.

W projekcie zajmujemy się badaniami nad szeroko pojętymi układami dynamicznymi i teorią ergodyczną. Główne kierunki badań w projekcie to własności ergodyczne układów gładkich, dynamika topologiczna i symboliczna, abstrakcyjna teoria ergodyczna oraz związki z innymi dziedzinami (geometria, teoria liczb).

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 • Preferowane jest aby Kandydat/Kandydatka posiadał/a doświadczenie w układach dynamicznych i teorii ergodycznej (układach gładkich, topologicznych lub symbolicznych). Oczekuje się że osoba zatrudniona dołączy do grupy układów dynamicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie aktywnie zaangażowana w jej działalność. Oczekuje się również ze Kandydat/Kandydatka będzie ubiegał/a się o finansowanie zewnętrzne oferowane dla naukowców pracujących w Polsce.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ, 8. opis zainteresowań naukowych (max. 2 strony+ bibliografia). Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie CSO UJ
 • 2 listy rekomendacyjne.

Załączniki