Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Archeologii, w Katedrze Prahistorii.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
 • Posiadanie dwóch dyplomów: z zakresu archeologii oraz fizyki lub chemii.
 • Wykształcenie i znaczący dorobek z zakresu eneolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz archeometalurgii i archeometrii.
 • Doświadczenie w zakresie: badań archeometalurgicznych zabytków z starszych okresów pradziejowych (w tym eneolit, epoka brązu, wczesna epoka żelaza), analiza i interpretacja danych archeometrycznych, badań pradziejowych epok metali w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, kierowanie grantem NCN, NPRH lub programem badawczym, doświadczenie dydaktyczne w zakresie archeologii pradziejowej.
 • Udokumentowany dorobek naukowy na arenie polskiej i międzynarodowej, w tym co najmniej: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych w renomowanych wydawnictwach i periodykach (indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science), czynne uczestnictwo w konferencjach w Polsce i zagranicą, udokumentowana współpraca ze specjalistycznymi laboratoriami z Polski i zagranicy.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Mile widziane

 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie zawodowe.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie archeologia, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW; współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych; gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu badawczego i dydaktycznego.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Nauk Historycznych, Instytutu Archeologii, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą i dydaktyczną.
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni/ wydziału/ instytutu oraz ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej i naukowej.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i pracy z wykwalifkowaną kadrą badawczo-dydaktyczną.
 • Udział w szkoleniach i konferencjach, w tym zagranicznych.
 • Udział w projektach badawczych i dydaktycznych.
 • Bogatą ofertę socjalną.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania),
 • życiorys zawodowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata),
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1),
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania),
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Adres pocztowy, na który aplikujący może przesłać dokumenty, gdy nie będzie chciał skorzystać z systemu on-line:

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk Historycznych, Collegium Humanisticum
  Dziekanat, pok. C.0.25
  ul. Bojarskiego 1
  87-100 Toruń

  z dopiskiem: oferta UMK_4492

 • http://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4492