Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona będzie prowadzić ćwiczenia i konwersatoria z literatury francuskiej oraz zajęcia opcyjnie o charakterze interdyscyplinarnym.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Mile widziane

 • Kandydat powinien legitymować się tytułem magistra filologii francuskiej oraz publikacjami o charakterze interdyscyplinarnym w dziedzinie nauk humanistycznych
 • Oczekujemy także doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych oraz w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym
 • Osoba zatrudniona będzie prowadzić ćwiczenia i konwersatoria z literatury francuskiej oraz zajęcia opcyjnie o charakterze interdyscyplinarnym

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki