Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć z języka portugalskiego na poziomie uniwersyteckim.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Kandydat powinien władać językiem portugalskim co najmniej na poziomie C1+ (preferowana wersja europejska) oraz językiem polskim na poziomie rodzimego użytkownika
 • Musi posiadać co najmniej tytuł magistra (bądź równorzędny) filologii portugalskiej lub nauczania języka portugalskiego jako obcego oraz udokumentowaną znajomość zagadnień w zakresie językoznawstwa porównawczego w kontekście romanistycznym i nie tylko
 • Ponadto kandydat powinien mieć doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z języka portugalskiego na poziomie uniwersyteckim

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki