Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe w dyscyplinie pedagogika;
 • zainteresowania w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego, metodyki nauczania;
 • dorobek dydaktyczny z zakresu metodyki nauczania oraz wychowania przedszkolnego i/lub wczesnoszkolnego;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wychowania przedszkolnego i/lub wczesnoszkolnego;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców)
 • minimum 5 lat doświadczenia w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i/lub edukacji wczesnoszkolnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, profil praktyczny, nauki o rodzinie;
 • przygotowywanie publikacji do recenzowanych czasopism;
 • przygotowywanie aplikacji projektowych o charakterze dydaktycznym do zewnętrznych organizacji (NCN, NCBiR, NPRH, NAVA, itp.);
 • upowszechnianie efektów poprzez udział w konferencjach, działalność popularyzatorską;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy;
 • autoreferat;
 • informacja o dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie;
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.);
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy dydaktycznej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji