Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Obejmuje prace badawcze z zakresu biochemii, skupione głównie na wieloparametrowej analizie sygnalizacji w komórkach i organizmach (ilościowe i jakościowe badania cząsteczek sygnałowych, enzymów, receptorów), analizy ekspresji genów i mutageneza.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych
 • udokumentowane doświadczenie badawcze z zakresu biochemii – analiza i oczyszczanie białek, znajomość technik chromatograficznych i elektroforetycznych; analiza aktywności enzymatycznej: metody spektrofotometryczne, zymografia, elektroforeza dwukierunkowa; Western blot, spektrometria masowa
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (izolacja DNA i RNA, odwrotna transkrypcja, RT-qPCR)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych
 • silna motywacja do pracy naukowej i umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i popularno-naukowych z zakresu nauk biologicznych
 • gotowość sprawowania opieki naukowej nad studentami wykonującymi prace licencjackie i magisterskie
 • biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie) oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • upowszechnianie wyników badań naukowych poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny
 • udział w konferencjach naukowych, ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych
 • realizacja pensum dydaktycznego, tj. prowadzenia i zaliczania ćwiczeń ze studentami, prowadzenia konsultacji, opieki nad pracami dyplomowymi
 • działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Wydziału
 • zaangażowanie w działalność popularyzatorską i promującą uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu doktorskiego

Załączniki