Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Językoznawstwa Specjalistycznego i Dydaktyki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (w zakresie filologii niemieckiej). Kandydat lub kandydatka musi biegle posługiwać się językiem niemieckim na poziomie zbliżonym do natywnego (C2). Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie językoznawstwa niemieckiego i stosowanego, fonetyki i fonologii, komunikacji specjalistycznej i medialnej (lingwistyka mediów), tłumaczeń ogólnych, specjalistycznych i uwierzytelnionych (prawniczych, biznesowych i ekonomicznych) oraz audiowizualnych (w tym także tłumaczeń dzieł muzycznych oraz literackich), nauczania języka niemieckiego na poziomie akademickim, w szczególności zajęć z zakresu języka ogólnego oraz języka specjalistycznego biznesowego, oraz innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których naukowy i badawczy dorobek związany jest z profilem naukowym zakładu. Udokumentowana wiedza i umiejętności w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych będzie dodatkowym atutem. Z uwagi na wymaganie prowadzenia zajęć z fonetyki oraz komunikacji medialnej, udokumentowane wykształcenie muzyczne będzie dodatkowym atutem. Kandydat bądź kandydatka powinni posiadać minimum czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowaną listę wystąpień naukowych oraz publikacji i/lub redakcji naukowych w czasopismach punktowanych i/lub w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 115)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: germanistyka@uni.lodz.pl