Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Asystent naukowo-badawczy. Praca w zespole Zakładu Inżynierii Spajania w zakresie technik spawalniczych, obróbki przyrostowej oraz robotyzacji procesów spajania.

Nasze wymagania

 • Zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Spajania;
 • Chęć rozwoju naukowego powiązana z budowaniem kariery związanej z uzyskiwaniem kolejnych stopni i funkcji akademickich;
 • Mobilność w rozumieniu akceptacji czasowych pobytów zagranicznych związanych z wymianą akademicką oraz uczestnictwem w międzynarodowych projektach;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz chęć i gotowość do poszerzania umiejętności dydaktycznych związanych z zajęciami ze studentami;
 • Gotowość do doskonalenia w obszarze umiejętność występowania wobec większej liczby słuchaczy np. na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • Gotowość do realizacji zadań naukowych i dydaktycznych także w obszarze „fizycznego udziału” w pracach badawczych i konstrukcyjnych;
 • Znajomość nowoczesnych metod badawczych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • Życiorys;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • Odpis dyplomu doktorskiego;
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy, jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Technik Wytwarzania WMT PW
  ul. Narbutta 85, pok. 21/22, 02.524 Warszawa