Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zakład Grafiki Komputerowej Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta
Zakres obowiązków:
– prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowanie oraz publikowanie ich wyników, prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na Uczelni,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny informatyki, współpraca z przemysłem IT w zakresie rozwoju nowych technologii informatycznych i doskonalenia jakości kształcenia,
– przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych,
– prowadzenie prac organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością jednostki i wynikających z bezpośrednich decyzji przełożonego.
– prowadzenie lub współprowadzenie prac dyplomowych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Grafiki Komputerowej,
 • znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w zakresie grafiki komputerowej oraz cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów,
 • doświadczenie w zakresie prac badawczych związanych z syntezą, analizą i przetwarzaniem obrazów,
 • znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz metod cyfrowego przetwarzania obrazów do poprawy rozdzielczości obrazów satelitarnych,
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz umiejętność prowadzenia prac inżynierskich.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 204, tel. 22-234-1381.