Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zakład Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta
Asystent będzie angażowany w prace badawcze Zakładu, realizację projektów, w tym badawczo-wdrożeniowych, w których stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy bioinformatyczne, metaheurystyki. Dodatkowo asystent będzie angażowany w zadania dydaktyczne, związane z prowadzeniem przedmiotów dla studentów kierunku Informatyka. Będzie brał czynny udział w rozwoju infrastruktury, narzędzi i metod wykorzystywanych w Zakładzie.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sztucznej Inteligencji;
 • znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w uczenia maszynowego lub optymalizacji globalnej lub bioinformatyki;
 • znajomość praktycznych metod wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem metodyk Agile, w szczególności w języku C++ i/lub Python, Rust, R, znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, tworzenia warstwy prezentacji w przeglądarce www, stosowanie repozytorium kodu źródłowego, używanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, kontenerów, znajomość i używanie systemu operacyjnego Linux,
 • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz umiejętność prowadzenia prac inżynierskich.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 204, tel. 22-234-1381.