Asystent stanowisko dydaktyczne

Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.
 • Dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie malarstwa.
 • umiejętność pracy w klasycznych i współczesnych technikach malarskich;
 • umiejętność posługiwania się programami graficznymi dedykowanymi do projektowania, rysowania takimi jak Adobe Creative Cloud lub podobnymi;
 • wiedza z zakresu historii malarstwa i sztuki współczesnej oraz umiejętność komunikatywnej werbalizacji pojęć z obszaru twórczości artystycznej i warsztatu malarskiego;
 • biegła znajomość specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny sztuki na poziomie co najmniej B2;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria).
 • Przygotowanie i upublicznianie dzieł plastycznych.
 • Upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach artystycznych, działalność popularyzująca naukę i sztukę).
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiorys naukowy (CV).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Autoreferat.
 • Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie.
 • Opis doświadczenia zawodowego, portfolio (informacje o dorobku artystycznym w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie grafiki, naukowym, dydaktycznym).
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742).
 • Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych)
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji