Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
 • specjalizowanie się oraz posiadanie dorobku naukowego w zakresie badań kulturowych w kontekście mediów i sztuki audialnej oraz komunikacji interaktywnej
 • posiadanie doświadczenia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych i czynnym udziałem w konferencjach międzynarodowych
 • posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu wniosków grantowych i udziału w postępowaniach konkursowych w obszarze nauki
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej w zakresie dziennikarstwa radiowego (tradycyjnego, cyfrowego, podcastingu), komunikacji interaktywnej oraz stylistyki form wypowiedz
 • posiadanie umiejętności stosowania narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej (korzystanie z funkcjonalności platform zdalnego nauczania, w szczególności Moodle i Teams);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach międzynarodowych, projektach międzynarodowych oraz publikowanie w czasopismach i wydawnictwach zagranicznych.

Mile widziane

 • doświadczenie Kandydata/Kandydatki w działaniach na rzecz współpracy z otoczeniem i promocji

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej – czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN; systematyczny udział w postępowaniach konkursowych i grantowych w obszarze nauki
 • w zakresie pracy dydaktycznej – prowadzenie zajęć, w tym zajęć specjalnościowych, przewidzianych programem studiów na kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (zakres tematyczny: dziennikarstwo radiowe i jego formy cyfrowe, sztuka audialna, komunikacja interaktywna, multimedialna, konwergentna);
 • w zakresie pracy organizacyjnej – bieżące działania wspierające funkcjonowanie Katedry i promowanie kierunku (np. przygotowywanie dokumentacji, organizowanie konferencji naukowych, spotkań z gośćmi, warsztatów dla studentów), wspieranie inicjatyw studenckich, udział w działaniach na rzecz osiągania wpływu wyników badań naukowych pracowników Katedry na środowisko gospodarczo-społeczne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • formularze dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera: Kwestionariusz osobowy, Deklarację o prowadzeniu badań w określonej dyscyplinie, Informację RODO, Oświadczenia, w tym oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy
 • curriculum vitae
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży, projektów naukowych itp.);
 • opis posiadanego doświadczenia dydaktycznego oraz osiągnięć w pracy organizacyjnej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie lub pisemnie na adres sekretariatu Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: dziennikarstwo@uni.lodz.pl