Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.
 • Dorobek artystyczny w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie rysunku i animacji 2D, obejmujący praktykę zawodową, doświadczenie dydaktyczne (portfolio zrealizowanych projektów oraz opis doświadczenia zawodowego).
 • umiejętność pracy w klasycznych i współczesnych technikach rysunkowych;
 • umiejętność tworzenia animacji 2D;
 • umiejętność projektowania postaci, scenografii 2D;
 • umiejętność tworzenia storyboardów i animaticów;
 • umiejętność tworzenia animacji poklatkowych w tym rysunkowych;
 • umiejętność montażu animacji i filmów;
 • biegła znajomość technik wchodzących w skład szeroko pojętego obszaru technik rysunkowych;
 • znajomość podstawowych zasad animacji, takich jak timing, spacing, squash and stretch;
 • biegła obsługa programów dedykowanych do rysowania i animacji 2D, takich jak Adobe Animate, Toon Boom Harmony, Clip Studio Paint, itp.
 • Biegła obsługa programów dedykowanych do obróbki graficznej, montażu animacji i filmów np. Adobe Premiere pro itp.
 • Biegła znajomość specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny sztuki na poziomie co najmniej B2.
 • Znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria).
 • Przygotowanie i upublicznianie dzieł plastycznych.
 • Upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach artystycznych, działalność popularyzująca naukę i sztukę).
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiorys naukowy (CV).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Autoreferat.
 • Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie.
 • Opis doświadczenia zawodowego, portfolio (informacje o dorobku artystycznym w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w zakresie grafiki, naukowym, dydaktycznym).
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742).
 • Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom magistra uzyskany na kierunkach artystycznych lub pokrewnych)
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji