Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • Co najmniej magister dietetyki.
 • Kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego (min. B2/C1) i języka polskiego.
 • Umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie dietetyki, żywienia człowieka, technologii żywności na kierunku dietetyka, zajęć praktycznych, w tym zajęcia w języku angielskim.
 • Współudział w pracy naukowo- badawczej i organizacyjnej Zakładu.
 • Realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną.
 • Archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej.
 • Udział w akcjach promujących zdrowie i kierunek dietetyka.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji