Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zatrudnienie jest planowane w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, specjalisty w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz radiolokacji, ze szczególnym uwzględnieniem radiolokacji pasywnej.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika, telekomunikacja i/lub pokrewnym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2), umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów
 • znajomość języka programowania C/C++ oraz Matlab
 • znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów i radiolokacją (w szczególności radiolokacją pasywną) potwierdzona dorobkiem naukowym lub praktyką (publikacje, rozdziały w książkach, patenty, udział w projektach)
 • umiejętność współpracy w grupie badawczej oraz dzielenia się wynikami prac
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  Instytut Systemów Elektronicznych
  ul. Nowowiejska 15/19
  00-665 Warszawa
  Pokój 217