Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • posiadać wykształcenie wyższe techniczne – ukończone studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub zbliżonym, dla którego dyscypliną wiodącą w wymiarze co najmniej 80% jest inżynieria mechaniczna
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • wykazywać zainteresowanie pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną z zakresu budowy i eksploatacji środków transportu w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 • posiadać wiedzę z zakresu tematyki motoryzacyjnej na obecnym poziomie zaawansowania stanu techniki
 • wykazywać się ogólną znajomością problematyki badawczej
 • posiadać doświadczenie w pracy z urządzeniami badawczymi wykorzystywanymi podczas zajęć dydaktycznych
 • przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych
 • posiadać znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz dobrą znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowej kariery zawodowej
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do dnia 06.06.2024 r. w Dziekanacie Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów.