Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Płock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w kierunku budownictwo oraz zainteresowania badawczo-naukowe związane z projektowaniem konstrukcji budowlanych, itp. Dodatkowo kandydat powinien posiadać zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku budownictwo;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowania naukowe związane ze specjalnością naukową Zakładu, w tym zagadnieniami projektowania konstrukcji budowlanych, itp.;
 • zamiłowanie do pracy badawczo-naukowej i dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Prorektora ds. Filii w Płocku;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Instytut Budownictwa,
  ul. Łukasiewicza 17, pok. 302, 09-400 Płock