Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii.
ogłoszenie nr: 1227.1101.155.2024

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim
 • • biegła znajomość języka angielskiego
 • • praktyczna umiejętność realizacji badań z wykorzystaniem podstawowych technik elektrochemicznych,
 • • umiejętność obrazowania nanomateriałów przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego,
 • • doświadczenie w zakresie elektrochemicznego otrzymywania materiałów nanostrukturalnych
 • • zdolność planowania i przeprowadzenia badań fotoelektrochemicznych
 • • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • • istotny dorobek naukowy w postaci współautorstwa publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z listy JCR),
 • • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • • doświadczenie międzynarodowe – np. odbycie stażu lub udokumentowana współpraca z zagranicznym ośrodkiem naukowym,
 • • doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę (warsztaty, konferencje),

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • wg Regulaminu Pracy UJ -• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego - jeżeli kandat/kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dla kandyatów, dla których nie jest to język ojczysty)
 • wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach
 • potwierdzenie udziału w realizacji projektów badawczych
 • dokument potwierdzający odbycie stażu zagranicznego lub wspólpracę międzynarodową
 • opinia o predyspozycjach Kanydata/Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej.
 • informajca o realizowanych zajęciach dydaktycznych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, z adnotacją: "Asystent - Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii" lub e-mailem na adres: etat@chemia.uj.edu.pl z tytułem: "Asystent - Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii"