Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z zagadnieniami budowlanymi i technicznymi w architekturze (np. Materiałoznawstwo, Budownictwo I i II, Projektowanie detalu budowlanego) oraz zajęć z projektowania architektonicznego ze szczególnych uwzględnieniem rozwiązań prośrodowiskowych i odpowiedzialnych klimatycznie po polsku i po angielsku. Do zadań asystenta należeć będzie również udział w badaniach naukowych prowadzonych w Zakładzie Projektowania Prośrodowiskowego oraz uczestniczenie w procesie publikacji wyników tych badań.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka lub wykazanie, że proces dysertacji jest w fazie końcowej, a tym samym jest realna możliwość uzyskania tytułu w przeciągu kolejnych 6 miesięcy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego) potwierdzona certyfikatem lub innymi dokumentami
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu
 • znajomość zagadnień związanych ze zrównoważonym budownictwem, w tym dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, możliwościami ograniczenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko, poprzez efektywne wykorzystywanie materiałów pochodzących z obiegu wtórnego, pochodzenia biologicznego, a także projektowania do demontażu i prefabrykacji
 • zainteresowanie innowacjami technologicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi, a także kwestią wbudowanego śladu środowiskowego budynków
 • umiejętność wykonywania analiz cyklu życia budynku (LCA) oraz obliczania śladu węglowego budynku
 • posiadanie wiedzy na temat narzędzi pomocnych w analizach służących obniżaniu śladu środowiskowego budynku
 • znajomość istniejących na rynku budowlanym certyfikacji środowiskowych jak np. LEED, BREEAM, WELL, Cradle to Cradle i innych
 • posiadanie wiedzy w tematyce kształtowania zrównoważonych miast oraz innowacyjnych rozwiązań i ekonomii cyrkularnej w budownictwie
 • posiadanie w dorobku naukowym minimum 2 publikacji naukowych, w tym minimum jednej związanej z tematyką zrównoważonego kształtowania środowiska zbudowanego
 • czynny udział w konferencjach dotyczących szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • mile widziane posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
 • doświadczenie zawodowe minimum 5 lat

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana Wydział Architektury
  ul. Koszykowa 55, pok. 3c,
  00-659 Warszawa