Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • stopień/tytuł naukowy lub zawodowy magistra na kierunku farmacja ze specjalnością farmacja przemysłową;
 • rozpoczęte lub zakończone studia na kierunku lekarskim;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B1/B2), biegła w mowie i piśmie;
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców);
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk medycznych, farmaceutycznych, w szczególności w zakresie analizy toksykologicznej pierwiastków toksycznych w lekach;
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze toksykologii pierwiastków;
 • odbyte szkolenia oraz kursy w obszarze nauk medycznych lub farmaceutycznych;
 • uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego;
 • gotowość i motywacja do podjęcia i realizacji doktoratu w zakresie toksykologii z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych w zakresie nauk medycznych w Instytucie Nauk Medycznych UR.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami kierunku analityka medyczna (chemia analityczna, chemia ogólna i nieorganiczna) i zajęć na innych kierunkach medycznych lub pokrewnych w zależności od zapotrzebowania (np. English Division, zdrowie publiczne)
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie toksykologii (m.in. analityka toksykologiczna na potrzeby regulacyjne, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego, prognoza parametrów toksykologicznych metodami toksykologii in silico – QSAR, read across i inne)
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów dodatkowych dla studentów;
 • przygotowywanie wniosków o wydanie opinii komisji etyki badań naukowy;
 • przygotowanie wniosków grantowych do odpowiednich instytucji (NCN, NCBiR, PCI, ABM, FNP itp.)
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism punktowanych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki);
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • popularyzacja toksykologii;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną;
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej;
 • pomoc w działalności organizacyjnej i promocyjnej Pracowni Innowacyjnych Badań i Analiz Toksykologicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta;
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji