Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Co najmniej wykształcenie wyższe (magister): biolog, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny
 • co najmniej 8 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu pracy w laboratorium
 • zainteresowania badawcze potwierdzone co najmniej 4 publikacjami (artykuł naukowy, rozdział w książce)
 • znajomość i umiejętność wykonywania metod izolacji materiału biologicznego, kwantyfikacji, amplifikacji i elektroforezy kapilarnej
 • obsługi urządzeń laboratoryjnych m.in. mikroskop świetlny, fluorescencyjny, stacja pipetująca, termocykler, aparat Real-Time PCR, analizator genetyczny
 • znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium
 • Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć na kierunku analityka medyczna, zajęcia dydaktyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, chemii klinicznej.
 • Współudział w pracy naukowo - badawczej i organizacyjnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Epigenetyki Klinicznej.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji naukowej i dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom lekarza lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji