Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8320 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze data science na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 •  znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse w stosunku do etapy kariery kandydata, szczególnie w zakresie wykorzystania metod ilościowych w badaniach ekonomicznych, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o znaczącym zasięgu międzynarodowym
 •  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w języku angielskim, w szczególności o tematyce z zakresu programowania, metod ilościowych, czy narzędzi sztucznej inteligencji
 •  umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze data science, analizy danych i programowania

Mile widziane

 •  inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody naukowe, stypendia) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji organizacyjnych, kierowanie projektami naukowymi, udział w projektach dydaktycznych lub naukowych krajowych i międzynarodowych
 •  znacząca aktywność dydaktyczna (w tym: pełnienie roli koordynatora kursów dydaktycznych, zróżnicowanie tematyczne oferowanych zajęć, kierowanie projektami dydaktycznymi z udziałem zagranicznych gości, prowadzenie autorskich kursów, przeprowadzone szkolenia i warsztaty);
 •  znacząca aktywność organizacyjna (w tym: zaangażowanie w organizację konferencji naukowych, działalność w stowarzyszeniach naukowych, uczestniczenie w procesie recenzenckim peer review);
 •  ustawiczne kształcenie i doskonalenie umiejętności dydaktycznych (w tym: udział w projektach i szkoleniach rozwijających umiejętności dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse, z wykorzystaniem metod ilościowych
 • Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o znaczącym międzynarodowym zasięgu, w szczególności w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym przez polskie Ministerstwo Nauki
 • Zdobywanie środków na badania w konkursach grantowych. Udział z referatem w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w ramach pensum w wysokości 210 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata/kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w obszarze data science, analizy danych, programowania i metod ilościowych dla studentów studiów magisterskich anglojęzycznych

Oferujemy

 •  stabilność zatrudnienia na renomowanej uczelni publicznej
 •  duży zakres samodzielności i odpowiedzialności
 •  duże wsparcie organizacyjne ze strony administracji Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 •  życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych i/lub dydaktycznych
 •  list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4
 •  podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1)

Załączniki