Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • astronomia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej w Instytucie Astronomicznym na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs numer 60.2024.ZHFK.IA.WFA.AH z dnia 13.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej,Instytut Astronomiczny, Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie/dyscyplinach: astronomia
• w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze
• Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia: czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika do 31.03.2025 r.
Termin składania dokumentów: 12.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytuła magistra nauk fizycznych w dziedzinie astronomii lub tytułu magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia.
 • Dobry dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w dyscyplinie astronomia.
 • Kandydat przystępujący do konkursu powinien być specjalistą o udokumentowanym publikacjami dorobku naukowym w dyscyplinie astronomia. W szczególności, preferowani będą kandydaci mający dorobek w zakresie aktywności rozbłyskowej gwiazd i Słońca.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (w przypadku obcokrajowców potwierdzona certyfikatem odpowiadającym poziomowi C1).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na przygotowywanie prac naukowych oraz prowadzenie zajęć w tym języku.

Mile widziane

 • Doświadczenie w zakresie współpracy z grupami naukowymi, w tym zagranicznymi.
 • Doświadczenie w wyszukiwaniu rozbłysków gwiazdowych kodem WARPFINDER i modelowanie plam gwiazdowych kodem BASSMAN będzie stanowiło dodatkowy atut.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowa w obszarze astrofizyki i heliofizyki, w szczególności w badaniach aktywności rozbłyskowej gwiazd i Słońca. Prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 h/rok.
 • Uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych na terenie IA UWr. Uczestniczenie w razie potrzeby w komisjach, radach i innych gremiach tworzonych na terenie IA UWr oraz Wydziału Fizyki i Astronomii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „asystent.60.ZHFK.IA.WFA.AH”.