Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Asystent w wymiarze 1 etatu (na zastępstwo) w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

Nasze wymagania

 • tytuł magistra w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub architektury i urbanistyki lub dyscypliny pokrewnej
 • zainteresowania naukowe mieszczące się w profilu badawczym Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
 • znajomość co najmniej jednego języka zachodniego (angielski, niemiecki, francuski)
 • zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • zdolności organizacyjne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach realizowanych na WNG UŁ, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie tematów realizowanych w Instytucie oraz związanych z własnym rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników z podaniem afiliacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • upowszechnianie wyników badań poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, a także przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z instytucjami i praktyką związanymi z gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne; w tym: działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Instytutu//Wydziału/Uniwersytetu, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • odpis dyplomu magisterskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia magistra
 • dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego
 • inne dokumenty i informacje przydatne w procesie rekrutacji (certyfikaty, uprawnienia, dorobek naukowy)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
  Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31 (III piętro, pokój 310 lub 304).
  Dane kontaktowe: tel.: 42-635-45-81; 42-635-45-70; e-mail: izsipp@geo.uni.lodz.pl.