Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Ekonomii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Prawa
i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasze wymagania

 • - tytułu magistra prawa,
 • - znajomości języka obcego,
 • - pełnej dyspozycyjności na rzecz Wydziału Prawa i Ekonomii oraz zobowiązanie do napisania pracy doktorskiej pod kierunkiem pracownika Wydziału Prawa i Ekonomii,

Mile widziane

 • Jako dodatkowe atuty traktowane będą posiadane przez kandydata: - publikacje z zakresu prawa, w tym będące w druku, - doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, aktywności w kole naukowym, organizacji konferencji naukowych i innych podobnych, - doświadczenie praktyczne w zakresie stosowania prawa. Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres obowiązków

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora UKW.
 • 2. CV.
 • 3. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 1.
 • 4. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu magistra prawa.
 • 5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2.
 • 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań w szczególności: - wykaz publikacji; - informacja o udziale w konferencjach naukowych; - informacja o realizowanych projektach badawczych oraz aplikowaniu o środki na badania; - informacja o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych.
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3.
 • 8. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z podaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.
 • 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (oświadczenie na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej) na wzorze stanowiącym załącznik nr 5.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
  Plac Weyssenhoffa 11
  85-072 Bydgoszcz