Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: min. 4685,00 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Asystent badawczo – dydaktyczny zatrudniony na tym stanowisku będzie współodpowiedzialny za organizację i prowadzenie (współudział) wybranych zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna w tym w trybie Studiów Niestacjonarnych i w języku angielskim a także prowadzenie badań naukowych w zakresie modelowania i kinetyki procesów chemicznych oraz operacji jednostkowych w zakresie inżynierii chemicznej i technologii chemicznej. Nr referencyjny: As2/W3/05/2024

Nasze wymagania

  • • Wykształcenie wyższe techniczne. • Dobra, płynna w wypowiadaniu się znajomość języka polskiego. • Zaawansowany proces postępowania w zakresie uzyskania stopnia doktora w tematyce powiązanej z zakresem przewidywanych badań naukowych. • Umiejętność wykorzystywania i obsługi stanowisk badawczych, dydaktycznych i laboratoryjnych, wykorzystywanych w pracach badawczych procesów technologii chemicznej nieorganicznej. • Znajomość następujących technik pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem analityki chemicznej w problematyce nawozowej: analiza termiczna (TG, DTA, DSC, ARC, APTAC), spektrometrię mas (MS), atomową spektrometrię absorpcyjną (ASA), potencjometria, woltamperometria, fotometria płomieniową. • Umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do celów badawczych, projektowych i dydaktycznych, w tym Proteus, KineticsNeo. • Znajomość zagadnień projektowania eksperymentów naukowych oraz statystycznej analizy wyników badań połączonej z umiejętnością obsługi profesjonalnego oprogramowania Statistica. • Znajomość zagadnień: Zrównoważonego Rozwoju w technologii chemicznej. • Znajomość procesów reaktorowych, kinetyki chemicznej w tym dotyczącej procesów rozkładu termicznego materiałów. • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych dotyczących wytwarzania nawozów specjalistycznych, otoczkowanych, modyfikowanych udziałem substancji mikroelementowych. • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii i inżynierii chemicznej. • Dobra znajomość języków obcych (angielski co najmniej poziom B2).

Zakres obowiązków

  • • Współprowadzenie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (laboratoria, ćwiczenia, projekty) przedmiotów: Podstawy Technologii Chemicznej; Technologia chemiczna surowce i procesy przemysłu nieorganicznego, Małotonażowa produkcja chemikaliów, Technologia chemiczna, Chemia, Kontrola jakości surowców i produktów, Chemia techniczna nieorganiczna, Obliczenia w chemii technicznej, Podstawy chemii nieorganicznej, Inżynieria Reaktorów Chemicznych, Modelowanie procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Techniczne. • Prowadzenie badań naukowych z zakresu modelowania i kinetyki procesów chemicznych oraz dotyczących zagadnień operacji jednostkowych i procesów jednostkowych w inżynierii chemicznej i technologii chemicznej, procesów przemysłu chemicznego nieorganicznego, w szczególności zagadnień z zakresu metod intensyfikacji przebiegu procesów ich stabilności i bezpieczeństwa technicznego (w tym w obecności azotanu amonu) w wytwarzaniu nawozów zarówno zawierających makroskładniki (N, P2O5, K2O) jak i mikroskładniki nawozowe, w tym w postaci chelatów.

Oferujemy

  • • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego, • pracę w kreatywnym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora 2. Syntetyczny życiorys 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub odpis dyplomu ukończenia studiów 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej 6. Wykaz publikacji 7. Wykaz i opis staży naukowych 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki