Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: min. 4685,00 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Nr referencyjny: As3/W3/05/2024. Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku zostaną powierzone prace badawcze w zakresie inżynierii układów dyspersyjnych, dydaktyczne w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, a także organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału oraz Politechniki Wrocławskiej.

Nasze wymagania

  • • Znajomość języka polskiego (na poziomie biegłym) oraz języka angielskiego (na poziomie nie niższym niż B2), w mowie i piśmie, umożliwiająca realizację zadań w zakresie nauczania i prowadzenia badań • Tytuł magistra inżyniera lub równoważny w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej (honorowany na terytorium RP) • Dorobek publikacyjny w zakresie inżynierii układów dyspersyjnych, w szczególności w zakresie flotacji • Doświadczenie w pracy z układami dyspersyjnymi oraz w zakresie projektowania i wytwarzania mikro- i nano-materiałów • Umiejętność analizy właściwości fizykochemicznych i charakteryzowania układów dyspersyjnych oraz ciał stałych • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: wspomaganego komputerowo projektowania procesów i operacji jednostkowych oraz systemów procesowych (wymagana znajomość pakietu Aspen Engineering Suite), inżynierii chemicznej i aparatury procesowej, układów dyspersyjnych. Doświadczenie w nauczaniu przedmiotów w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości będzie dodatkowym atutem • Umiejętność samodzielnego zdobywania środków na prowadzenie działalności badawczej oraz kierowania projektem badawczym • Doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zakres obowiązków

  • • Kształcenie i wychowanie studentów poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim i w języku angielskim) • Prowadzenie badań własnych oraz pozyskiwanie środków na badania, prowadzenie prac rozwojowych • Publikowanie uzyskanych wyników badań w czasopismach o obiegu międzynarodowym, reprezentowanie Uczelni poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych • Stałe podnoszenie własnego poziomu naukowego oraz kwalifikacji zawodowych • Realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych oraz usług badawczych dla podmiotów zewnętrznych nienależących do systemu nauki i szkolnictwa wyższego • Prace organizacyjne na rzecz Katedry oraz Wydziału

Oferujemy

  • • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego, • pracę w kreatywnym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora 2. Syntetyczny życiorys 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub odpis dyplomu ukończenia studiów 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej 6. Wykaz publikacji 7. Wykaz i opis staży naukowych 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki