Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień mgr inż. nauk w dziedzinie nauk technicznych, rolniczych lub o ziemi
 • zainteresowania naukowe w zakresie fitosocjologii, geobotaniki, geoinformacji
 • doświadczenie umożliwiające prowadzenie zajęć z zakresu CAD i grafiki komputerowej 2D, fitosocjologii, geodezji oraz systemów informacji przestrzennej (SIP)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych
 • aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach , warsztatach , konferencjach naukowych, staże i doświadczenie w pracy w ośrodkach naukowych związanych z geoinformacją)

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dyscyplina pracy
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • powadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki