Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Patofizjologii
Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Nasze wymagania

 • Dyplom magistra biologii, magistra biochemii lub nauk pokrewnych albo lekarza weterynarii z oceną bardzo dobrą
 • Potwierdzona znajomość języka angielskiego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi oraz pisanie publikacji naukowych)
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów z pakietu Microsoft Office

Mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej i naukowej udokumentowane współautorstwem publikacji naukowych w dyscyplinie weterynaria
 • Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Dokument potwierdzający ukończenie studiów
 • Dokumenty potwierdzające inne umiejętności i kompetencje pomocne w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym
 • Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój 316, 314 w terminie do dnia 24.06.2024 do godziny 15.00.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.06.2024 r.