Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6500-6900 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Socjologii i Historii Wojskowości. Zatrudnienie od 01.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • 1) Posiadanie tytułu naukowego doktora w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 2) Posiadanie dorobku/doświadczenia dydaktycznego, prowadzanie zajęć z przedmiotów: zarządzanie, marketing, ekonomia.
 • 3) Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).
 • 4) Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na sprawne komunikowanie się w trakcie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • 1) Posiadanie udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach lub sympozjach oraz w formach doskonalenia dydaktycznego (studia podyplomowe, kursy).
 • 2) Posiadanie doświadczenia praktycznego związanego z zarządzaniem, marketingiem i obsługą dokumentacji księgowej w instytucjach spoza szkolnictwa wyższego.
 • 3) Posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych potwierdzone certyfikatami.

Zakres obowiązków

 • 1) Prowadzenie godzin dydaktycznych, o których mowa w § 59 Regulaminu pracy AMW, w wymiarze rocznym określonym w § 60 Regulaminu pracy AMW.
 • 2) Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.
 • 3) Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć.
 • 4) Przeprowadzanie konsultacji ze studentami.
 • 5) Pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej.

Oferujemy

 • 1) Praca w zgranym, prężnym zespole naukowo-dydaktycznym.
 • 2) Możliwość rozwoju naukowo-dydaktycznego.
 • 3) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i możliwość awansu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) list motywacyjny.
 • 2) CV z danymi teleadresowymi i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • 3) wykaz dorobku dydaktycznego i doświadczenia praktycznego.
 • 4) wykaz dorobku naukowego (jeśli kandydat taki posiada): wykaz monografii, wykaz artykułów w czasopismach naukowych, wykaz pozostałych publikacji, a także wykaz czynnego udziału w konferencjach naukowych).
 • 5) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy.
 • 6) deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy.
 • 7) kserokopie świadectw pracy (oryginały przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
 • 8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i kompetencje (oryginały przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
 • 9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 • 10) wymagane dokumenty powinny być w języku polskim.

Załączniki