Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki, Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs nr 69.2024.ZGFK.WNB.AH z dnia 20.05.2024 r.
Nazwa stanowiska: Asystent
Jednostka organizacyjna: Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna,
• w dyscyplinie: nauki biologiczne
• w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 01.10.2024 r. – 30.09.2025 r. (umowa na czas określony na czas zastępowania nieobecnego pracownika)
Termin składania dokumentów: 19.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk biologicznych na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna.
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy badawczej z zakresu genetyki i biologii molekularnej drożdży Saccharomyces cerevisiae, na poziomie szkoły doktorskiej.
 • Znajomość metod stosowanych w genetyce i biologii molekularnej (izolacja RNA/DNA/białek, Western blotting, klonowanie, elektroforeza kwasów nukleinowych, mikroskopia fluorescencyjna, PCR i Real-Time PCR, cytometria przepływowa, immunoprecypitacja chromatyny, test na kohezję).
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych w szkole wyższej.
 • Udział w realizacji grantów badawczych jako kierownik lub wykonawca.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań z zakresu genetyki, biologii molekularnej i fizjologii drożdży Saccharomyces cerevisiae; śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu genetyki i biologii molekularnej; nadzór na wolontariuszami i studentami prowadzącymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu genetyki i biologii molekularnej; nadzór na wolontariuszami i studentami prowadzącymi prace badawcze w zakładzie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki