Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

praca@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej w Instytucie Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 72.2024.ZHS.ING.WNZKŚ.MR z dnia 20.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Hydrogeologii Stosowanej, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 19.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 01.10.2024 r. – 30.09.2026 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr.

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra inżyniera z zakresu: geologii, inżynierii geologicznej (preferowana specjalność: hydrogeologia i geologia inżynierska).
 • Minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie w wykonywaniu i dozorze geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych prac wiertniczych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego (minimum certyfikat B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim).
 • Dobra znajomość języka polskiego potwierdzona dla obcokrajowców certyfikatem na poziomie B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim.
 • Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii lub geologii inżynierskiej i dozoru geologicznego, wydane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Windows, MS Office, Geostar, Corel Draw).
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, norm regulujących postępowania w geologii inżynierskiej, w tym Eurokodu 7.
 • Udział w opracowywaniu projektów i dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych.
 • Doświadczenie oraz predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych.
 • Udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Zakres obowiązków

 • Obszar badawczy
 • samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych.
 • nawiązywanie współpracy z naukowcami / badaczami z innych ośrodków naukowych.
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.
 • inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • Obszar dydaktyczny
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim.
 • udział w organizacji procesu kształcenia.
 • Obszar organizacyjny
 • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Hydrogeologii Stosowanej (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”. W przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki