Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika;
 • • tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej oraz mile widziany tytuł zawodowy psychologa;
 • • udokumentowane doświadczenie pracy jako nauczyciel, terapeuta z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami;
 • • prowadzenie badań w zakresie terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
 • • udokumentowany udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, udział w projektach badawczych; czynny udział w konferencjach naukowych;
 • • udokumentowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym również prowadzenie zajęć ze studentami zagranicznymi, pełnienie funkcji opiekuna koła naukowego;
 • • Dorobek naukowy w zakresie pedagogiki specjalnej - artykuły w czasopismach naukowych; wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych; udział w projektach naukowych;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Mile widziane

 • • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania; umiejętność twórczej pracy w zespole; gotowość do współpracy z zespołami krajowymi i międzynarodowymi, motywacja do pracy naukowej, gotowość do podnoszenia kompetencji.

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru: pedagogiki specjalnej, diagnostyki w pedagogice; specjalnej; komunikacji alternatywnej i wspomagającej; niewerbalnych metod komunikacji w rehabilitacji małego dziecka
 • • Prowadzenie badań naukowych w zakresie interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością; przygotowywanie artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych;
 • • czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
 • • sporządzanie sylabusów, sprawowanie opieki nad kołem naukowym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki