Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • • tytuł zawodowy magistra pedagogiki specjalnej
 • • udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami;
 • • prowadzenie badań w zakresie pedagogiki specjalnej i pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • • udokumentowany udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, udział w projektach badawczych; czynny udział w konferencjach naukowych
 • • dorobek naukowy w zakresie pedagogiki specjalnej - artykuły w czasopismach naukowych; wygłoszenie referatów na konferencjach naukowych; udział w projektach naukowych;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania; umiejętność twórczej pracy w zespole; gotowość do współpracy z zespołami krajowymi i międzynarodowymi, motywacja do pracy naukowej, gotowość do podnoszenia kompetencji.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych w zakresie interdyscyplinarnych studiów nad niepełnosprawnością;
 • • przygotowywanie artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism naukowych; czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych; udział w projektach badawczych sporządzanie sylabusów
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru pedagogiki specjalnej, edukacji włączającej, rodziny dzieci ze specjalnymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym; współczesnej recepcji tekstów pedagogicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki